Haveforeningen Hestholm

ORDENSBESTEMMELSER

Ordensbestemmelser for H/F Hestholm

§1 Generelt

1.1   Haverne skal henligge i ordentlig stand og holdes fri for ukrudt.

1.2   Anlagte græsplæner skal slås regelmæssigt.

1.3   Haveaffald m.m. må opbevares under største mulige hensyntagen til naboer.

1.4   Afbrænding af haveaffald må ikke finde sted.

1.5   Fyring i pejse og brændeovne skal ske i overensstemmelse med miljølovens bestemmelser. Hvis der etableres indendørs pejs eller brændeovn skal der straks efter etableringen afleveres kopi af skorstensfejerattest og prøvningsattest til bestyrelsen.

1.6   Brug af motoriseret værktøjer/redskaber må kun finde sted mellem kl. 8.00 og 20.00 på hverdage, lørdage mellem kl. 8.00 og 16.00 på samt på søn- og helligdage mellem kl. 10.00 og 16.00.

Bestyrelsen kan give dispensation ved ansøgning for at få udført momsbelagt håndværksarbejde

1.7   Der skal være levende hæk mellem 2 havelodder og mod grønne områder.

Bestyrelsen kan ansøges om at hegn mellem havelodder bestående af armeringsnet og hurtigvoksende planter.

Der må gerne være hæk indenfor kalmarhegnet.

Højden på hæk må max være 1,8 meter.

Hække skal klippes mindst en gang om året inden d. 1. september.

1.8   Evt. plankeværk eller flethegn skal holdes mindst 1 meter inden for haveloddets grænser, gælder mod sti, rotunder nabo og grønne områder. Og må max. være 1,8 meter i højden.

1.9   Ingen nye enkeltstående træer må plantes nærmere end 2,5 meter fra skel.

Gælder dog ikke hvis enkeltstående træer holdes under 1,8 meter højde

Dog skal alle buske (bortset fra hæk) og træer altid plantes mindst 1 meter fra skel.

Hvis der opstår uenighed mellem naboer om enkeltstående træer på haveloddet over 6,5 meter i højden, eller rækker af træer der udgør et hegn, kan sådanne sager afgøres af bestyrelsen såfremt der foreligger skriftlig klage fra den ene part.

1.10 Fjernelse af hegnsmærker og skelpæle samt andet, der af foreningen er eller måtte blive anbragt på arealet, er forbudt.

1.11 Der må ikke sprøjtes med pesticider. Der må dog på stier og rotunder vandes med godkendte midler mod ukrudt.

1.12 Hvor der er kalmarhegn, skal det være vedligeholdt og malet med sort træbeskyttelse på alle sider.

Kalmarhegnet skal være åbent mellem brædderne og må max være 1,2 meter højt.

Der må gerne anbringes åbent dyrehegn indenfor Kalmarhegnet.

1.13 H/F Hestholm har monteret vandmålerbrønd og vandmåler med ventiler til hver have. Foreningen varetager vedligeholdelse af disse bortset fra manglende dæksel og ødelagt måler pga. frost. Fra afgangsventilen og resten af vandinstallationen vedligeholdes af haven.

1.14 Afløbsinstallationer skal vedligeholdes af den enkelte have indtil tilslutning til hovedledninger, uanset om rør ligger i haven eller på fællesarealer.

Vedligeholdelse gælder også forstoppelser.

1.15 Hvis have og sti samt område mod rotunder og fællesareal ikke holdes i ordentlig stand og dette ikke bliver bragt i orden efter skriftlig besked fra bestyrelsen, er denne bemyndiget til at engagere et haveservicefirma til at bringe haven i orden for medlemmets regning.

§2 Antenner og opbevaring af materialer

2.1 Materialer til senere brug må opbevares på ordentlig vis inden for havelodden, og materialer af træ skal opbevares opstablet i en højde af 30 cm. Fra terræn af hensyn til rotter.

2.2 Der må opsættes én antenne-mast med antenner og 2 paraboler pr. havelod og opsætning skal ske, så den skæmmer mindst muligt.


§
3 Stier og parkering

3.1   Tilkørte, på stien og vendepladser anbragte materialer til brug i haven, må af medlemmet fjernes hurtigst muligt, dog senest indenfor 8 dage.

3.2   Intet i haverne må medvirke til at mindske stiernes bredde. Bevoksning udover Kalmarhegn og hække er forbudt i indtil 2,5 meters højde. Mod stier dog i 4 meters højde.

 Stikontrol udføres af bestyrelsen 1-2 gange årligt og gebyr på 765,- kr. kan tildeles i gentagelsestilfælde ved misligehold.

3.3   Ingen transportmidler må henstå parkerede på veje og stier samt fællesarealer.

3.4   Biler og motorcykler skal ubetinget henvises til de af foreningen anlagte parkeringspladser, og parkeres med front mod hæk.
Denne bestemmelse gælder overalt på foreningens område.

Trailere, der ikke kan placeres i eget havelod, skal parkeres på de pladser, som bestyrelsen anviser.

3.5   Motorkørsel på stierne må kun finde sted ved til og frakørsel af materialer og tungere bagage. Fra 1. november til 1. april er al bilkørsel på stierne FORBUDT.

3.6   Campingvogne må ikke henstilles i mere end 24 timer overalt på foreningens område uden bestyrelsens godkendelse.

3.7   Knallertkørsel på stierne er forbudt.

3.8   Unødig kørsel på stierne er forbudt.

3.9   Undgå unødig kørsel med tungere vogne i tøbrudsperiode.

3.10 De kørende skal udvise største agtpågivenhed, og hastigheden må ikke overstige 30 km. i timen, på stierne max. 5 km. I timen.

3.11 Haveaffald afleveres i foreningens container, som tømmes på bestyrelsens foranledning.

3.12 Dagrenovationen må ikke indeholde glas, metal og skarpe genstande og skal sorteres i containergården i henhold til Ballerup Kommunes anvisninger.

§4 Havevanding

4.1   Når vandingsforbud fra Ballerup Kommune foreligger, skal dette ubetinget overholdes.


§
5 De grønne områder

5.1   Medlemmerne er pligtige at holde 1,5 meter fra haveskel mod fællesområderne, ved lige og fri for ukrudt. Dette gælder også mod parkeringspladserne.

5.2   De ”grønne områder” er frit tilgængelige for foreningensmedlemmer og deres husstande, og områderne står under den enkeltes beskyttelse.

5.3   Uden for havelodden skal hunde og andre husdyr føres i snor.


§
6 Vis hensyn

6.1   Medlemmerne er pligtige til at vise størst muligt hensyn til andre lejere og al unødig støj er forbudt.


§
7 Fællesarbejde

7.1   Såfremt medlemmet ikke giver møde ved fællesarbejde, skal bestyrelsen idømme påtalegebyr, jfr. Vedtægternes § 8, stk. 2.


§
8 Påtalegebyrer.

8.1   Over for enhver overtrædelse har bestyrelsen påtaleret i forhold til ordensbestemmelser og vedtægter.

8.2   Bestyrelsen er bemyndiget til at tildele advarsler og i gentagelsestilfælde påtalegebyr på 1 ½ måneds haveleje pålydende 765,-kr.

8.3   Ethvert påtalegebyr skal meddeles skriftligt, og forfalder til betaling ved næstkommende lejeopkrævning.

8.4   Ønsker et medlem at klage over idømt påtalegebyr, må foreningens bestyrelse skriftligt underrettes herom inden 14 dage fra meddelelsens modtagelse.


Således vedtaget på Hestholm’s ekstraordinære generalforsamling den 3.marts 1999, og ændret på ordinære generalforsamlingerne 10. marts2001, 9. marts 2003, 12. marts 2006, den 11.marts 2007, den 8. marts 2009, den 9.marts 2014, den 15. marts 2015, 6 marts 2016, 4. marts 2018 og d 10 marts 2019. 12. marts 2023 samt 10. marts 2024