Haveforeningen Hestholm

VEDTÆGTER

Vedtægter for H/F Hestholm

§ 1.

Foreningens navn:
Haveforeningen Hestholm
Dens hjemsted er Ballerup Kommune. 

§ 2.

Formål og virke. 

 • 2.1 Hestholm har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal matr. Nr. 6 at, 6 bi og 6 bm Pederstrup by, Pederstrup samt 13 s, 13 v og 13 ø, Ballerup by, Pederstrup i overensstemmelser med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet for Danmark, og nærværende vedtægt.
 • 2.2 Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark og den stedlige kreds.
 • 2.3 Hestholm skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelserne som er nedfældet i en på områdets lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer.

§ 3.

Medlemmer.

 • 3.1 Som medlem kan optages personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have.
 • 3.2 Hestholms medlemmer og derved brugerne af de enkelte havelodder, skal til
  enhver tid kunne dokumentere at have rådighed over en helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen og være tilmeldt folkeregisteret samme sted. Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
 • 3.3 Intet medlem kan optages i Hestholm uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert fremtidigt lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nærværende er gældende for lejeforholdet.
 • 3.4 Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark.

§ 4.

Kapitalindskud oghæftelse.

 • 4.1 Ved optagelse som medlem af Hestholm skal erlægges et kapitalindskud lig haveloddens anpart i medlemskapitalen, således som denne er opgjort primo det regnskabsår, hvor optagelsen findersted.
   
 • 4.2 Kapitalindskuddet forfalder til betaling ved lejekontraktens underskrivelse. Indskuddet er pligtig ydelse i lejeforholdet.
 • 4.3 Ved udtræden af Hestholm tilbagetales kapitalindskuddet. Beløbets størrelse udregnes i henhold til stk. 4.1, således som dette er opgjort primo det regnskabsår hvor udtrædelsen finder sted. Såfremt udtræden sker uden, at det udtrådte medlems have samtidig med udtrædelsen, overdrages til et nyt eller andet medlem, skal tilbagebetalingen af indskuddet ske senest en måned efter, at et nyt eller andet medlem har overtaget haven.
 • 4.4 Det erlagte kapitalindskud kan ikke af 3′ die mand gøres til genstand for arrest eller eksekution.
 • 4.5 I forbindelse med optagelse som medlem erlægges desforuden et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af Hestholms generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden.
 • 4.6 Afgår et medlem ved døden, er afdødes ægtefælle, eller med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år eller et af afdødes myndige børn, berettiget til at indtræde i medlemskabet uden erlæggelse af nyt indmeldelsesgebyr.
 • 4.7 Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af Hestholms regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. 

§ 5.

Lejeafgift til Hestholm. 

 • 5.1 Lejeafgiften for den enkelte havelod fastsættes af Hestholms generalforsamling ud fra de budgetter m.m., som af Hestholms bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejder i Hestholm. Et sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet.
 • 5.2 Forfalder leje eller anden pligtig ydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er lørdag den følgende hverdag.
 • 5.3 Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan Hestholm kræve et gebyr på kr. 250,00.
 • 5.4 Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidigt, kan forholdes som angivet i nærværende vedtægts § 7.  
 • 5.5 Medlemmer er pligtige til at betale over NETS (Pengeinstitutternes Betalingsservice) 

§ 6.

Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 

 • 6.1 Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som Hestholm gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
 • 6.2 Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.
 • 6.3 Medlemmet er pligtigt at holde alle bestemmelser efterrettelig, som Hestholms generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtigt at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i kolonihaveforbundets “Hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder”. Ved overtrædelse af disse kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. Nærværende vedtægts§ 7.
 • 6.4 Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne Vedtægts§ 6 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelsen af ophævelsen, skriftligt at forlange spørgsmålet endeligt afgjort på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. 

§ 7. 

Opsigelse eller ophævelse af lejemål. 

 • 7.1 Hestholms bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav af Hestholms bestyrelse er afsendt ellerfremsat.
  Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at Hestholms påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af den angivne frist.
 • 7.2 Hestholms bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods Hestholms indsigelser fortsætter dermed.
 • 7.3 Hestholms bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for Hestholm og dermed dens øvrige medlemmer. 
 • 7.4 Hestholms bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter Hestholms til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.
 • 7.5 Har medlemmet ikke inden for 4 uger efter opsigelse/ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til værdiansættelsen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt. Ved afregning til medlem kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyr og lejerestancer m.m.
  Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig at svare Hestholm leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig at vedligeholde haven i samme periode.
 • 7.6 Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel Hestholm som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel. Dog gælder:
  at en efterladt ægtefælde har ret til at fortsætte i lejeaftalen med Hestholm, medmindre Hestholm gør det antageligt, at den har vægtige grunde til at modsætte sig dette,
  at en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst to år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, for så vidt, den pågældende efter Hestholms skøn inden for den forløbne
  tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m.m., og
  under forudsætning af,
  at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden,
  at slægtninge i op – og nedstigende linje har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje.
  Bestyrelsen inden for Hestholm afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.

§ 8.

Fællesarbejde 

 • 8.1 Hestholms medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren – og vedligeholdelse afveje og arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelsen af Hestholms fællesfaciliteter.
  Medlemmet har desuden pligt til at holde indtil midten af stien og vendepladsen uden for den tildelte havelod fri for ukrudt og i pyntelig stand. 
 • 8.2 Bestyrelsen kan indkalde til fællesarbejde i det omfang det skønnes nødvendigt. Såfremt medlemmet melder afbud, skal medvirken ske på et opsamlingshold, medlemmet har ret til at sende en stedfortræder. Såfremt medlemmet ikke giver møde, skal bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet. Strafgebyr fastsættes af generalforsamlingen. Strafgebyr anvendes til frivillig hjælp. 

§ 9.

Generalforsamlingen. 

 • 9.1 Hestholms øverste myndighed er generalforsamlingen.
 • 9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udløbet af marts måned og med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter; 
  ⦁  Valg af dirigent
  ⦁  Beretning
  ⦁  Årsregnskab
  ⦁  Indkomne forslag
  ⦁  Godkendelse af budget
  ⦁  Valg til bestyrelse og suppleanter
  ⦁  Valg af revisor + suppleant
  ⦁  Valg af vurderingsfolk
  ⦁  Eventuelt
 • 9.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når1⁄4 af Hestholms medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret, og kun de fremsendte punkter kan behandles.
 • 9.4 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen vedlægges bestyrelsens skriftlige beretning for den forløbne periode. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel.
 • 9.5 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar, hvorefter de skal optages på dagsorden, som udsendes til medlemmerne. 
 • 9.6 Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever.
 • 9.7 Hvert havelod har to stemmer.
 • 9.8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 9.9 Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal – undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer
  hvortil kræves 2/3 flertal af de fremmødte.
  Når det drejer sig om optagelse af kollektivt lån, eller ekstraordinære indskud, jfr. § 5 pkt. 5.1, eller haveforeningens eventuelle opløsning, kræves det at mindst 2/3 af samtlige medlemmer er til stede og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.
  Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind derfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage med 2/3 af de afgivne stemmer. 
 • 9.10 Al stemmeafgivning foregår ved håndsoprækkelse af stemmeseddel, men skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller et flertal af de fremmødte kræver dette.
 • 9.11 Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af Hestholm formand.

§ 10.

Bestyrelsen.

 • 10.1 Til at varetage den daglige ledelse af Hestholm og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse.
 • 10.2 Bestyrelsen består af 5-6 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
  1-2 suppleanter vælges hvert år for en
  1-årig periode. Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, områdeformand og sekretær.
 • 10.3 Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 tillidsrepræsentant fra hver have. Undtagen er valg til udvalg under bestyrelsen.
  Såfremt formand eller kassereren afgår inden for sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.
 • 10.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje. Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog for resten af de fratrådtes valgperiode.
 • 10.5 I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke m.m., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledt af vedtægtens § 9. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
 • 10.6 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personlig interesseret.
 • 10.7 Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af formand og sekretær.
 • 10.8 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen måtte begære det.
 • 10.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelens af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
  I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
  Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.
 • 10.10 Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes, jfr. Pkt. 10.4. 
 • 10.11 Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut eller på girokonto, og den kontante beholdning må ikke overstige 1 års haveleje for 1 lod. Bestyrelsen vælger indbetalingsmåde
  for haveleje. Indestående kan hæves af:
  Formand og kasserer, subsidiær formand og et bestyrelsesmedlem, eller kasserer og et bestyrelsesmedlem. 
 • 10.12 Bestyrelsen opretter en særskilt konto i pengeinstitut med tilknyttet Dankort og Mobilpay, administreretafkassereren.
  Indestående på kontoen må ikke overskride 1 års haveleje for 1 lod.
 • 10.13 Bestyrelsen oppebærer honorar jfr. generalforsamlingens regnskab/budget. Honorarer skal godkendes i forbindelse med budget.
 • 10.14 Et bestyrelsesmedlem må kun besidde én post i foreningen.

§ 11. 

Vurderingsudvalget

 • 11.1 Vurderingsudvalget består af
  6 medlemmer Formanden
  udpeges af bestyrelsen
  3 medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2 års periode i lige år 3 vælges af generalforsamlingen for en 2 års periode i ulige år 

§ 12

Tegningsret. 

 • 12.1 I forhold udadtil tegnes Hestholm af formand og kasserer i fællesskab. 
 • 12.2 Ved hussalg kan næstformanden underskrive salgspapirer og lejeaftale. 

§ 13

Regnskab og revision. 

 • 13.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være godkendt af kasserer, formand og af de valgte revisorer i sin helhed.
 • 13.2 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2
  revisorsuppleanter. Valget foretages hvert år for en
  2-årig periode ad gangen på skift.
  Revisorerne oppebærer vederlag jfr. generalforsamlingens regnskab/budget. Det påhviler de valgte revisorer at revidere Hestholm årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisorarbejdet giver anledning til.
 • 13.3 Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.
  Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

§ 14

Foreningens opløsning.

 • 14.1 Hvis gyldig beslutning om Hestholms opløsning træffes, og dette alene skyldes, at Hestholms virke overføres til andet haveområde, vil Hestholms formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.
 • 14.2 Hvis Hestholms opløsning skyldes, at Hestholm helt ophører med at drive kolonihave, vælges 2 likvidatorer, som forestår betaling af de beløb såsom forudbetalt haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra Hestholms som medlemmernes side. Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt.
 • 14.3 Hestholm kan ikke opløses, så længe kontrakten med kolonihaveforbundet er løbende.

§ 15

Andre bestemmelser. 

 • 15.1 Ved nybygning og ombygning må hovedhus, terrasser og skure kun opføres med ydervægge i træ eller træ-lignede materialer, eks. fibercement-planker med træstruktur.
  Der må ikke anvendes
  reflekterende materialer.
  Blikskure er ikke tilladt.
  På byggeansøgningen skal materiale være angivet.
  Hvis en bebyggelse inkl. terrasser mv. er opført på stolpesten eller lign, skal der mellem disse lukkes med fliser eller glatte fugtbestandige plader, som sikring mod indtrængen af rotter. Lukningen skal være tæt og ført mindst 30 cm ned i jorden. Udluftninger skal være forsynet med fintmasket net, med max. 12 mm åbninger.
  Ved opførsel af åbne terrasser skal gulvet være med max. 12 mm mellemrum imellem planker.
  Disse regler om rottesikring, gælder for alt byggeri i Hestholm, både for nuværende og fremtidige bygninger.
 • 15.2 Hver have skal være forsynet med postkasse, forsynet med navn og tydeligt husnummer anbragt ude vedstien.
 • 15.3 Ved overdragelse af kolonihavehus, skal nedenstående retningslinjer følges:
  1: At kolonihavehuset overdrages uden tinglyst pantegæld eller hvis der er tinglyst pantegæld, tilbageholdes et beløb afkøbesummen, svarende til lånets tinglyste hovedstol med tillæg af 1 års rente.
  Det påhviler sælger for egen regning at få aflyst pantegæld, så købers adkomst kan tinglyses. Til sikkerhed for sælgers opfyldelse af denne forpligtelse tilbageholdes yderligere
  10.000 kr. afkøbesummen indtil sælger dokumenterer, at der ikke er nogen tinglyst hæftelse.
  2: At der ikke er tinglyst anden adkomst fra tidligere overdragelser.
  3: Hvis et havelod er noteret i Tingbogen skal køber for egen regning sørge for at tinglyse ejerskifte.
  Der tilbageholdes 10.000 kr. afkøbesummen indtil købers adkomst er tinglyst. (Bemærkning, det kræver medvirkning af sælger, for at køber kan tinglyse adkomst). 
 • 15.4 H/F Hestholm har venteliste, og nye medlemmer optages som hovedregel efter ventelisten, dog med undtagelse familie overdragelser efter Kolonihaveforbundets regler. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler omkring ventelisten, samt fastsættelse af gebyr for optagelse på ventelisten.
 • 15.5 De enkelte haver skal aflevere anmeldelse og tegning til bestyrelsen for udført kloakarbejder på grunden og tilslutning til den fælles kloak, med angivelse af den udførende kloakmester. Ved senere ændring skal der ligeledes afleveres anmeldelse og tegning.
 • 15.6 De enkelte haver skal tilslutte deres spildevandsafløb til Hestholm fælles kloaksystem senest 31-10-2016. Haver med hus, der ikke er registreret med tilslutning 1-5-2016, orienteres om fristen pr e-mail eller almindeligt brev til den til foreningen oplyste mail /helårsadresse. For haver, der ikke har tilsluttet sig senest 31-10-2016, gælder, at de medlemmer, der har den pågældende have, umiddelbart og uden yderligere varsel er ekskluderet pr 1-1-2017 og skal herefter umiddelbart fraflytte haven. Bestyrelsen sælger den pågældende havehus mv. til den højest opnåelige købesum ifølge vores vedtægter. Bestyrelsen kan frit lade ejendomsformidler eller auktionshus stå for salget. Alle omkostninger i forbindelse med varsling og evt. eksklusion afholdes af de pågældende medlemmer.
  Nye medlemmer, der overtager en af disse haver, forpligter sig til at kloakere inden for 6 måneder efter overtagelsen. Er der ikke anmeldt færdiggørelsesattest for kloak-tilslutning senest 6 måneder efter købsdatoen, er de nye medlemmer omfattet af tilsvarende regel om umiddelbar eksklusion som nævnt ovenfor.

Således vedtaget på Hestholms ekstraordinære generalforsamling den 3.10.1999, og ordinære generalforsamlinger 12. marts 2006, 9. marts 2008, 8. marts 2009, 10. marts 2013, 9. marts 2014, 6
marts 2016 samt 5 marts 2017, 8. marts 2020 samt 12. marts 2023.